Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Tronstol 3V Pick and Place Machine Line
Tronstol 3V Pick and Place Machine Line

NAME OF TRANSLATORS

Máy móc nhặt và đặt với máy in in in in có thể lắp bằng tay đơn giản và loại Draker sollow (phòng hợp trường kinh tế sản xuất dây SMD) máy điện thoại.

Trình nền giúp tay đơn giản máy in


Thiết lập thiết bị quản lý


Trình nền giúp tay đơn giản máy in

Trình nền giúp tay đơn giản máy in


Chương trình Điều hành hoạt động


 Chương trình Điều hành hoạt động


 Chương trình Điều hành hoạt động


Tronstol 3V (advone)

 Tronstol 3V (advone)


Bạn có thể nhắp để biết/ trên hiểu; Pick and Place Machine Tron 3V Advanced Chi tiết Đặc điểm. (


) Cái máy thứ ba: lò nướng kiểu bô hoàn

TY_START_NOW
TY_EMAIL_US
TY_OTHER Khối mẫu SMT
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com