Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
IC Camera
IC Camera

Máy ảnh IC

Máy quay IC chỉ dành cho máy kén và nơi của Trostalal A1, người chịu trách nhiệm cho việc quét và vị trí của Bộ phận IC. Nó là một phần cần thiết của hệ thống SMT. .

TY_START_NOW
TY_EMAIL_US
TY_OTHER Truy cập
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com