Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.
Hang Zhou Tronstol technology Co., Ltd.

NAME OF TRANSLATORS

Về, trên Tự động nạp đạn XL400


Tự động UnLoader XL400 được áp dụng vào thiết bị nạp bảng cho bảng mạch trong dòng sản xuất SMT . Nó có thể được sử dụng cùng với hộp vật liệu tiêu chuẩn để tự động gởi các bảng mạch lưu trong tạp chí tới dòng sản xuất từng cái một. Tự động nạp XL400 có thể được dùng cho nhiều bảng mạch với kích thước khác nhau.

Đặc trưng của tự động unLoader XL400


SCPTB0. CC.


TY_START_NOW
TY_EMAIL_US
TY_OTHER Nạp và tải
Have a question ?
GET IN TOUCH WITH TRONSTOL
Whether you have a question about SMT machine features, shipping, site policies or anything else, we're here to help and ready to answer your questions.
Contact info
86-571-26265158
jemma.zhang@tronstol.com
4th Floor, Building 5, No. 2, Huayi Road, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou
Sitemap Privacy Policy     Powered by: yinqingli.com